באג מולטי סיסטם
אייקון עגלת קניותאין פריטים בסל
מוצרים
אחרונים
שנצפו
לוגו באג מולטיסיסטם
כל הקטגוריות
    סניפים  |  עזרה ושירות לקוחות  |  דרושים  |   English


תקנון מבצע Super Warranty למכשירי LG G6

1.              הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

"החברה"

רונלייט דיגיטל בע"מ.

 

"משתתף" או

"משתתף במבצע"

אדם העונה על כל אלה במצטבר: (1) אזרח ישראל; (2) בתאריכים שבין 22/03/2017 ל-30/04/2017 רכש בישראל מכשיר מסוג LG G6 אשר יובא ארצה על ידי החברה בלבד; (3) עד לא יאוחר מחלוף 4 ימים מרכישתו את המכשיר ומיום 04/05/2017, לפי המוקדם מביניהם, נרשם ומילא במלואם את כל הפרטים הנדרשים באתר החברה באינטרנט www.lg-mobile.co.il/superw

 

"המבצע" או

"האחריות המורחבת"

 

 

מבצע Super Warranty ולפיו, בכפוף ובהתאם למלוא התנאים והסייגים הנקובים בתקנון זה תינתן למשתתפים אחריות מורחבת של החברה למכשירי LG G6.

"התקנון" או

"תקנון המבצע"

 

"הודעה מפסיקה"

תקנון זה כפי שיתכן ויעודכן מעת לעת על ידי החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

הודעה של החברה, באתר האינטרנט שלה ו/או בדף אתר הפייסבוק שלה, בדבר סיום מיידי של הרשמה למבצע.

 

2.              כללי

2.1.               בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות באתר האינטרנט של החברה ו/או בדף הפייסבוק של החברה ו/או בכל דרך אחרת, למעט הודעה מטעם החברה בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2.               תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך הפעילות יעודכן התקנון. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר האינטרנט של החברה ובדף הפייסבוק שלה. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן שפורסם כאמור, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם.

2.3.               לא ניתן לערער על קביעת החברה לעניין היות אדם עונה להגדרת "משתתף" ו/או על אבחנת החברה לעניין מצבו הטכני של מכשיר סלולארי וקביעות ואבחנות אלה תהיינה סופיות ומוחלטות ואין אחריהן דבר.

2.4.               בתקנון המבצע השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

3.              ההשתתפות במבצע

3.1.               השתתפות במבצע נתונה לעונים להגדרות משתתף בלבד, קרי אזרח ישראל אשר בתאריכים שבין 22/03/2017 ל-30/04/2017 רכש בישראל מכשיר מסוג LG G6 שיובא ארצה על ידי החברה בלבד ועד לא יאוחר מחלוף 4 ימים מרכישתו את המכשיר ומיום 04/05/2017, לפי המוקדם מביניהם, נרשם ומילא במלואם את כל הפרטים הנדרשים באתר החברה באינטרנט www.lg-mobile.co.il/superw

3.2.               בעצם הרישום האמור לעיל מצהיר המשתתף כי קרא במלואו את התקנון והוא מסכים לכל תנאיו.

3.3.               יובהר כי האחריות על מסירת פרטים נכונים, באופן מדויק ומלא, חלה אך ורק על המשתתף והחברה לא תאשר כמשתתף מי שמילא פרטים לא נכונים ו/או לא מלאים.

4.              האחריות המורחבת

4.1.               בנוסף לאחריות שלפי תעודת האחריות המסופקת עם ערכת המכשיר בעת רכישתו, אך ורק למשתתפים במבצע תינתן על ידי החברה האחריות המורחבת הבאה:

                                                           א.         אחריות בגין שבר נראה לעין במסך המכשיר בלבד (יקרא להלן: "נזק"); למימוש חד-פעמי בלבד ולתקופה של עד 12 חודשים מיום רכישת המכשיר בלבד;

 

                                                           ב.         האחריות המורחבת לא תחול על נזקים שנעשו במכוון; על נזקי קורוזיה ועל נזקי אובדן מוחלט של המכשיר ("אובדן מוחלט" – מכשיר שהוגדר על ידי רונלייט ו/או נציג מטעמה כבעל נזק פיזי מוחלט ו/או שאינו בר תיקון ו/או שעלות תיקונו עולה על 25% מהמחיר הרשמי לצרכן נכון ליום התיקון).

 

                                                            ג.         האחריות בתוקף רק למכשירי LG G6 אשר יובאו ארצה על ידי החברה ובעבור מי שמהווה משתתף, בהתאם להגדרה שבתקנון זה.

4.2.               הרשאים להוות משתתפים והמשתתפים מסכימים כי בכל מקרה בו בטרם רכישת מכשיר על ידי מי שרשאי להוות משתתף ו/או בטרם רישומו באתר כמשתתף של מי שרכש מכשיר יחול שינוי בתקנון ו/או במבצע ו/או תינתן על ידי החברה הודעה מפסיקה, לא יראו בכך כהפרה של תקנון זה ו/או כנסיבות בגינן זכאים המשתתפים ו/או הזכאים להוות משתתפים לסעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד החברה ו/או מי מטעמה, לרבות כל טענה או דרישה לשיפוי ו/או פיצוי כלשהם.

4.3.               האחריות המורחבת אינה ניתנת להעברה לאחר, לשינוי, להמרה, לפידיון וכיוצ"ב, לא בכסף ולא בשווה כסף ולרבות לא בכל מוצר אחר.

5.              פטור מאחריות

5.1.               המשתתף מצהיר בזאת כי אין לו ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, בכל הקשור והמתייחס למבצע ולרבות למתן הודעה מפסיקה בטרם רכש את מכשיר ו/או בטרם נרשם כמשתתף במבצע באתר החברה ו/או בסף הפייסבוק שלה; להגדרתו או אי-הגדרתו כמשתתף במבצע ולאבחנות החברה לעניין מצבו הטכני של מכשיר סלולארי שמסר לחברה לבדיקה/תיקון במסגרת המבצע. המשתתף מצהיר בזאת כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

5.2.               ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף והחברה לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם המבצע.

5.3.               המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו כי יתכן ועל אף מאמצי החברה, עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות במבצע ולרבות בהרשמה אליו והמשתתף מסכים לפטור את החברה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.

5.4.               החברה אינה מתחייבת שהמבצע לא יופרע או יתקיים כסדרו ללא מגבלות או הפסקות, ינוהל ללא טעויות, יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, אי-דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת כי בנוסף לזכותה כללית לתת הודעה מפסיקה, בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל תהא החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור, לרבות להפסיק את המבצע טרם תום תקופת המבצע ו/או לבטל את המבצע כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

5.5.               בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי עיבוד הנתונים במסגרת המבצע נסמך על אתר האינטרנט שמופעל בעבור החברה ואינו מאוחסן בשרתיה וכן בעמוד אתר הפייסבוק שאינו בבעלות החברה ואינו מוחזק בשרתיה ובהתאם החברה אינה מתחייבת כי המבצע יתנהל ללא תקלה, שגיאה, "נפילה" או טעות ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך. כמו כן, מודגש, כי פעולת אתרי האינטרנט האמורים בסעיף זה כפופה לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד, פגיעה בהשתתפות או הוצאה שייגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור או תקלה שנבעו מרשת האינטרנט כאמור.

5.6.               החברה, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי נזקים, הוצאות או תקלות כלשהן במימוש האחריות המורחבת, לרבות אך מבלי למעט תקלות מכל מין וסוג שהוא בעת מימוש האחריות המורחבת או עקב גורמים שאינם תלויים בהם, לרבות כוח עליון כגון: שביתות, מזג אויר, מלחמה וכדומה.

5.7.               כל גריעה מתנאי המבצע – עד כדי ביטולו – עקב אירוע ו/או מעשה ו/או מחדל ו/או נסיבות שאינן בשליטת החברה, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה מצד החברה ולא יזכו את המבקש להשתתף או המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה כנגדה.

5.8.               מובהר בזאת כי בעת בדיקת המכשיר ו/או תיקון המכשיר ו/או מימוש האחריות המורחבת אין לחברה כל מחויבות לגבות מידע ו/או תמונות ו/או סרטונים ו/או רשימת אנשי קשר ו/או מידע המוזן ביומן המכשיר ו/או כל מידע מכל מין וסוג שהוא אשר אגור במכשיר ואלה נתונים לאחריות המשתתף בלבד. בהתאם, למשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ככל שייגרם לו ו/או למי מטעמו אובדן ו/או נזק ו/או פגיעה במידע שהיה אגור על מכשיר כאמור ולרבות בגין כל הוצאה ו/או הפסד ו/או נזק לא ממוני ולרבות טענות בדבר נזקי עוגמת נפש, בזבוז זמן וכיוצ"ב.

 

5.9.               מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן, תקלה או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו בקשר עם מימוש האחריות המורחבת. למען הסר ספק, החברה, מנהליה, כל מי מטעמה יהיו פטורות באופן סופי ומוחלט מכל טענה, דרישה ותביעה בקשר עם האמור לעיל, כל הנובע ממנו וכל עניין בקשר אליו. יודגש, כי החברה אינה אחראית בשום צורה ואופן לנזקים עקיפים בכל הנוגע למכשיר, לתיקונו ולמימוש האחריות המורחבת ולכל היותר תהא חבותה עד לעלות המכשיר בלבד.

5.10.           החברה אינה מחויבת ואינה מתחייבת למסור למשתתפים מכשיר חלופי לזמן בדיקת ו/או תיקון המכשיר.

6.              הצהרות והתחייבויות המשתתף

מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי החברה כי:

6.1.               כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים.

6.2.               הוא יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את החברה ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.

7.              שונות

7.1.               בהשתתפותו במבצע זה, מסכים, מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים כי קרא את תקנון המבצע וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

7.2.               בכל מקרה שיוכח כי רשלנות של החברה ו/או מי מטעמה מנעה מאדם מלהשתתף במבצע ו/או מלהיות מוגדר כמשתתף, יוגבל הפיצוי לו יהיה זכאי אותו אדם לאחריות מורחבת לשנה, על פי תנאי האחריות המורחבת הנקובים בתקנון זה.

7.3.               הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות במבצע הינה עד ליום 04/05/2018.

 

 

 

עיצוב אתרים - אמיר להב
בניית אתרים - Blacknet.co.il
© כל הזכויות שמורות לבאג מולטיסיסטם בע"מ